Mengenal Ulama Besar, Syeikh Al-Munawiy Rahimahullah

1248

Oleh: Drs. H. Tb Syamsuri Halim, M.Ag (Pimpinan Majelis Dzikir Tb. Ibnu Halim dan Dosen Fakultas Muamalat STAI Azziyadah Klender)

Al-Manawiy atau Al-Munawiy merupakan nama seorang ulama yang hidup di zaman kekhalifahan Turki Utsmani pada abad ke-17 dan di Indonesia masih berkuasanya raja-raja Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, serta Kesultanan Banten saat dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa.

Syeikh Al-Munawiy memiliki nama lengkap Syeikh Muhammad ‘Abd Al-Ra’uf ibn Taj Al-‘Arifin ibn’ Ali ibn Zayn Al-‘Abidin Al-Haddddi Al-Manawiy (Al-Munawiy) rahimahullah. Beliau adalah seorang Masyaikh As-Sufiyah As-Salafiyah.

‎Beliau berasal dari keluarga yang dikenal sebagai orang shalih dan ulama. Panggilan akrab beliau adalah Zainal Abidin. Sebutan Al-Haddadiy lantaran datuk-datuk beliau berasal dari Desa Haddadah, Tunisia yang sampai ke Mesir pada abad ketujuh Hijriyah.

Kota yang pertama kali mereka singgahi di Mesir adalah Kota Munyah Bani Khashib, ‎dari sinilah penisbahan Al-Munawiy ‎kepada beliau. Sedangkan As-Syafiiy karena beliau berafiliasi dengan mazhab Imam As-Syafiiy.

Al-Munawiy memperoleh pendidikan pertama kali dari orangtua beliau sendiri yang juga seorang tokoh ulama. Pada tahap ini beliau belajar membaca Al-Quran sampai benar-benar fashih dan mampu menghafalnya di usia 7 tahun.

Dari ayahnya, beliau juga menghafal beberapa matan kitab bermutu seperti Zubad Ibn Ruslan (Fiqh), At-Tuhfah Al-Wardiyah (Nahwu), Al-Irsyad karya At-Taftazaniy (Nahwu) dan lain-lain.

Kemudian ketika usia beliau menginjak remaja, ayah beliau menitipkan Al-Munawiy kepada para ulama di luar Kota Munyah sebagaimana tradisi ulama pada umumnya untuk memperdalam ilmu agama.

Al-Munawiy memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan ketekunan yang luar biasa. Sifat ini adalah warisan dari ayah beliau yang memang mengalir dalam tubuh beliau darah ulama. Boleh jadi beliau paling menonjol di antara teman sebayanya.

Sama seperti ulama dan tokoh agama Islam di Kairo lainnya, Al-Munawiy membangun masyarakat melalui dunia Pendidikan. Beliau dipercaya untuk mengajar di Madrasah As-Shalihiyah.

Guru-Guru Syeikh Al-Munawiy

Dalam pengembaraan ilmu, Syeikh Al-Munawiy berguru kepada para masyaikh di antaranya: Syeikh Muhammad Ar-Ramliy, Syeikh Nuruddin Ali Al-Maqdisiy, Syeikh Muhammad Al-Bakriy As-Shiddiqiy, Syeikh Najmuddin Al-Ghaithiy, Syeikh Abu Nashr At-Thablawiy, Syeikh Muhammad As-Syarbainiy Al-Khathib, Syeikh Abdul Karim Al-Bulaqiy, Syeikh Salim As-Sunhuriy, Syeikh Badruddin Al-Qarafiy. Guru-guru beliau ini semuanya ulama bermadzhab Imam Syafi’i rahimahullah ta’ala.

Karya Ilmiah Beliau

Setelah mempelajari ilmu-ilmu Islam dan melakukan shuhbah (interaksi) kepada para ulama tasawuf, barulah beliau memulai kariernya dengan melahirkan karya-karya ilmiah, di antaranya: Natijah Al-Fikar Syarh Nukhbah Ibn Hajar, At-Taisir Syarh Al-Jami’ As-Shaghir, Fathu Ar-Rauf Al-Qadir Syarh Al-Jami’ As-Shaghir, Faydh Al-Qadir Syarh Al-Jami’ As-Shaghir, A-Jami’ Al-Azhar Min Hadits An-Nabiy Al-Anwar, Al-Majmu’ Al-Faiq Min Hadits Khair Al-Khalaiq, Kunuz Al-Haqaiq Fi Hadits Khair Al-Khalaiq, At-Tibyan Fi Fadhal Lailah Nishf As-Sya’ban, Is’af At-Thullab Bi Tartib Musnad As-Syihab, Al-Ittihafat As-Saniyah Bi Al-Ahadits Al-Qudsiyah, Syarh As-Samail Al-Muhammadiyah.

Beliau juga menulis Kitab Al-Futuhat As-Subhaniyah Syarh Ad-Durar As-Saniyah, Ar-Raudh Al-Basim Fi Samail Abi Al-Qasim, Takhrij Ahadits Tafsir Al-Baidhawiy, Fath Aar-Rauf As-Shamad Syarh Zubad, Fath Ar-Rauf Al-Khabir Syarh At-Tahrir, Al-Fath As-Samawiy Syarh Bahjah Al-Hawiy, Nuzhah Al-Hawiy Bi Fatawa As-Syaraf Al-Munawiy, Ad-Durar Al-Jauhariyah Syarh Al-Hikam Al-Atha’iyah.

Karya-karya Al-Munawiy sangat banyak. Ada yang sudah dicetak, ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang). Menurut pengakuan putra Al-Munawiy yang menyalinkan karya-karya Al-Munawiy, jumlah karya-karya Al-Munawiy berjumlah 120 judul.‎

Wallahu a’lam bish shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here